«Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման, շրջանառության և մարման կարգը, Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման և մարման կարգը, Գանձապետական պահառուի գործունեության կարգը

Գանձապետական Պահառուի միջոցով պետական պարտատոմսերի ձեռքբերման ուղեցույց: